Dołącz do nasWstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy. Działamy na terenie całego kraju, dokształcamy, doradzamy, rozwijamy!

Aby zostać członkiem  OSPS BHP wystarczy:

 

JAK I GDZIE SIĘ ZAPISAĆ?

Zarejestruj się w strefie członkowskiej, w tym celu wybierz opcję  „Rejestracja - dla nowych Członków OSPS BHP".

 

Link do strefy członkowskiej

Pamiętaj o wyborze Oddziału, do którego chcesz przynależeć — to WAŻNE.

Tu znajdziesz Swój Oddział

 


Wymagania dla kandydatów na Członka Oddziału.

 

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki:

1) posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) spełnia wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone we właściwych przepisach;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie jest pozbawiona praw publicznych;

5) daje rękojmię przestrzegania norm współżycia społecznego i Zasad etyki zawodowej.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, który wypełni i dostarczy do oddziału deklarację członkowską oraz wniesie opłatę "wpisową" w kwocie 25 zł oraz terminowo opłacał będzie składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie.

Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która ma szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz człowieka w środowisku pracy.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia i aktywnie wspierająca jego działania.

Wypełnioną deklarację członkowską można dostarczyć na spotkanie oddziału lub skan wysłać na adresy e-mail podane na stronie oddziału.

Wpłaty wpisowego, składek członkowskich i darowizn można dokonywać na konto bankowe Oddziału OSPSBHP Warszawa Wola:

OSPS BHP Oddział Warszawa Wola
ul. Tadeusza Czackiego 3/5 
00-043 Warszawa​
Credit Agricole  nr rachunku: 91 1940 1076 3192 6155 0000 0000

W tytule przelewów prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładne opisy dokonywanych wpłat np. "składki za okres od... do..." lub "wpisowe + składki za okres od... do..." itp.

Informacje nt. zaległości składkowych lub nadpłat można uzyskać u skarbnika naszego oddziału: kol. Adam Suszcz e-mail; adams915@wp.pl

Sprawami rejestracji członków oddziału zajmuje się sekretarz: kol. Katarzyna Wołyniec e-mail; kasiawolyniec44@gmail.com